تیراندازی هوایی و شلیک گاز اشک آور پاسداران نظام جبار در مقابل زندان اوین با هدف متفرق کردن معترضان به بازداشت های خودسرانه اخیر!

images-1-2.jpg


خرمن آتش پر لهیب قیام در مقابل زندان اوین شعله ور است!

از تهران خبرمیرسد که ماموران سرکوب وگاردضدشورش که از حضور آزادیخواهان معترض به بازداشتهای خودسرانه اخیر به استیصال مفرط دچارشده اند برای ایجادفضای ترور و ارعاب و متفرق کردن معترضان اقدام به استفاده از گاز اشک آور و گاز فلفل و شلیک های هوایی نموده اند. اما معترضان باایستادگی درخواست حق طلبانه خودرا مطرح میکنند:

یا زندانیان بیگناه را آزاد کنید، یا ماراهم زندانی کنید!

اخیرا ماموران سرکوبگر اطلاعات سپاه پاسداران مبادرت به دستگیرگروهی از پیروان سلسله صوفیه گنابادی نموده اد که برای عیادت یکی از هم مسلکان خودشان به بیمارستان رفته بودند.Source link

*

*

Top