به یاد چهلمین روز شهادت قهرمانانه شهید سر افراز و جوانمرد قهرمان درویش محمد یاور ثلاث

Capture-4-585x330.jpg


دکتر سید مصطفی آزمایش مدیر مسئول انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر : به یاد چهلمین روز شهادت قهرمانانه شهید سر افراز و جوانمرد قهرمان درویش محمد یاور ثلاث

دیدی که خون ناحق پروانه شمع را – چندان امان نداد که شب را سحر کند

 Source link

*

*

Top