تلویزیون تیشک: وضعیت حقوق بشر در ایران و حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران

وضعیت حقوق بشر در ایران و حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران
وضعیت دراویش گنابادی
وضعیت یارسانیها
وضعیت بهائیان
در مصاحبە جمال پورکریم با / دکتر سید مصطفی آزمایش سخنگوی دراویش گنابادی در خارج از کشور ، طیب طاهری محقق کورد یارسانی ، سیمین فهندژ سخنگوی جامعە جهانی بهائیان

*

*

Top