گزارشی از رونمایی از کتاب “قرآن شناسی و پژوهشهای نوین درباره قرآن” در نشست بزرگ پارلمان اروپا

غالب مسلمانان برای ثواب آخرت، به قرائت قرآن و دوره کردن آن میپردازند. اما شناخت قرآن و پیش زمینه های تاریخی فرهنگی ظهور آن و تامل در تعالیم آن و آشنایی با تاریخ ادراک یا عدم ادراک؛ و دور و نزدیک شدن به فهم قانونمند علمی قرآن مورد توجه بسیاری از مسلمانان قرار نگرفته است. بسیاری از باورهای جاری نسبت به قرآن غالبا مبتنی بر شنیده ها و متکی بر روایتها است. اما پژوهشهای نوین و کشفیات جدید امکانات شگفت آوری را در اختیار محققان قرن بیست و یکم قرار داده و این کتاب “پژوهشهای نوین درباره قرآن” با تکیه بر این تحولات و تاملات، پس از بیست و سه سال پیگیری به رشته تحریر در آمده است

*

*

Top