ظهور دو اسلام در برابر هم در شهر مدینه

در زمان حیات رسولخدا (ص) در شهر مدینه دو اسلام به عنوان تز و آنتی تز در برابر هم بر سر تفسیر قرآن صف آرائی کردند. اسلام منبعث از وحی یا “اسلام المدنی” و اسلام مبتنی بر تفسیرهای جاهلی از آیات قرآن یا “اسلام البدوی”. تخاصم آشتی ناپذیر میان این دو “اسلام متضاد” در طول تاریخ اززمان حیات رسولخدا (ص) تا به امروز جریان داشته است.

*

*

Top