ادامه حبس غیرقانونی آقای محمدعلی طاهری در سیاهچال اوین، علیرغم پایان شش سال زندانی بودن غیرقانونی

گزارشی از آخرین نشست ستادحقوق بشر سازمان ملل متحد و ارائه جمع بندی آقای دکتراحمدشهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران
طرح مقوله ادامه حبس غیرقانونی آقای دکترمحمدعلی طاهری در سیاهچال اوین، علیرغم پایان شش سال زندانی بودن غیرقانونی

*

*

Top