دیدار اعضای انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر با نمایندگان پارلمان اروپا در ارتباط با پرونده دکتر طاهری

دیدار اعضای انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران با تنی چند از نمایندگان پارلمان اروپا در ارتباط با پرونده دکتر طاهری – دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۵

*

*

Top