حلقه جدیدی از زنجیره تظاهرات اعتراضی حامیان دکتر طاهری در شهر زوریخ، درروز هشتم مارس – روز جهانی زن

خانم چوبداران یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات، در گفتگو با خبرنگار تلویزیون بین المللی سایبری “در تی وی” از چگونگی برپایی این تظاهرات و مُطالبات تظاهر کننده و معنراضانتوضیحاتی میدهد.

*

*

Top