ادامه تظاهرات زنجیره ای در کشورهای مختلف جهان برای رسیدگی بیدرنگ به وضعیت دکتر طاهری – درشهر زوریخ

مصاحبه خانم چوبداران با گزارشگر تلویزیون بین المللی “دُرّتی وی” از برگزاری گردهم آیی و تجمع هواداران و حامیان حقوق بشر و دوستداران آقای استاد محمدعلی طاهری در قلب شهر زوریخ گفتگو میکند
به گفته خانم چوبداران درخواست برگزاری تظاهرات زنجیره ای در کشورهای مختلف جهان برای رسیدگی بیدرنگ به وضعیت وخیم آقای دکترمحمدعلی طاهری و رفع ستم از ایشان و ترخیص بیدرنگ و بیقید وشرطشان از سیاهچال اوین میباشد.

*

*

Top