گفتگوی تلویزیون “دُرّ تی وی” با یکی از شاگردان دکتر طاهری که دراعتصاب غذا به سر میبرد

گفتگوی تلویزیون بین المللی سایبری “دُرّ تی وی” با یکی از شاگردان دکتر طاهری که دراعتصاب غذا به سر میبرد.

*

*

Top