گفتگوی خانم فائزه هاشمی رفسنجانی بهرمانی با تلویزیون بین المللی سایبری “دُرّ تی وی”

درگفتگو با تلویزیون بین المللی سایبری “دُرّ تی وی”، خانم فائزه هاشمی رفسنجانی نقطه نظرهای خود را پیرامون حقوق اسلامی و قانون اساسی و آزادی اندیشه و آزادی عقیده و آزادی بیان تشریح کرد.
خانم فائزه هاشمی همچنین اظهار داشت افکار آقای دکترمحمدعلی طاهری که برپایه علوم جدید است میتواند یک فرصت برای حضور ایران در جهان تلقی شود، و بطورکلی به زندان انداختن ایشان مخالفت با اصول اسلامی است، تا چه رسد به صدور حکم اعدام برای ایشان.
خانم فائزه هاشمی رفسنجانی اضافه کرد که امکان تحول در جامعه ایران به سوی قانونمداری و احترام به آزادیهای مدنی اگرچه به آهستگی، اما در مسیر انجام است و حضور گرم و هرچه بیشتر عموم مردم ایران در فعالیت های انتخاباتی مختلف پیشِ رو، قابل دسترس ترین روش در این مسیر میباشد.

*

*

Top