گفتگوی خانم فائزه رفسنجانی با “دُرّ تی وی” دررابطه با تحولات جامعه پس از انتخابات مجلس شورا وخبرگان

خانم فائزه رفسنجانی در مصاحبه تلویزیون بین المللی سایبری “دُرّ تی وی” از چشم اندازهای خود دررابطه با تحولات جامعه پس از انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان میگوید.

*

*

Top