مصاحبه اختصاصی دکتر مهدی خزعلی با تلویزیون بین المللی سایبری”دُرّ تی وی”

دکتر مهدی خزعلی در مصاحبه اختصاصی با “دُرّ تی وی” به تحلیل افشاگرانه بسیار مهمی پیرامون نفوذ در سیستم حاکمه نظام ایران دست زده و پرده از بسیاری از چهره های نفوذی کنار میزند.

*

*

Top